Get Adobe Flash player

Facebook ภาพกิจกรรม

Web การศึกษา

 กยส สทศ 
สพฐ  กระทรวงศึกษา

ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

ASEAN

flag

flower

food

minister

pasa

uniform

ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬาสี
กีฬาสี 
open house sbac
open house sbac (10)
วันพ่อแห่งชาติ 2560
วันพ่อแห่งชาติ 2560 (10)
วันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี
วันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี (15)
ลอยกระทง ปี 2560
ลอยกระทง ปี 2560 (20)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (35)
ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ (25)
ค่ายบูรณาการเพชรบุรี
ค่ายบูรณาการเพชรบุรี (20)
ค่ายบูรณาการนครนายก
ค่ายบูรณาการนครนายก (20)
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 (10)
งานเกษียณ ครูอำนวย
งานเกษียณ ครูอำนวย (13)
งานเกษียณอายุราชการเขตสัตตบงกช
งานเกษียณอายุราชการเขตสัตตบงกช (20)
ธนาคารกสิกร มอบอุปกรณ์กีฬา
ธนาคารกสิกร มอบอุปกรณ์กีฬา (15)
วันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์ (25)
ต้อนรับคณะผู้บริหารญี่ปุ่น
ต้อนรับคณะผู้บริหารญี่ปุ่น (20)
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ (35)
อำลา ผอ.เจริญ  บัวลี
อำลา ผอ.เจริญ บัวลี (25)
กิจกรรมวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน
กิจกรรมวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน (10)
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน  (10)
วันทานาบาตะ
วันทานาบาตะ  (10)
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ (10)
วันภาษาไทย 2560
วันภาษาไทย 2560 (30)
ถวายพระพร
ถวายพระพร (20)
วันเกียรติยศ ปี 2560
วันเกียรติยศ ปี 2560 (20)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (54)
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา (10)
ฝ่ึกอาชีพ
ฝ่ึกอาชีพ  (15)
วันวชิราวุธ ปี 2560
วันวชิราวุธ ปี 2560 (15)
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (15)
วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด (15)
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (25)
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง (10)
พิธีไหว้ครู 2560
พิธีไหว้ครู 2560 (40)
ระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น
ระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น (5)
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560 (10)
กิจกรรมปฐมนิเทศ 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศ 2560 (20)
มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (10)
รดน้ำดำหัว ปี 2560
รดน้ำดำหัว ปี 2560 (10)
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 (20)
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (30)
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (25)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (35)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 (15)
แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560
แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (15)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2-3
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2-3 (40)
กีฬาสี
กีฬาสี  (24)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (45)
ภาคสนาม
ภาคสนาม (7)
บำเพ็ญประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์ (25)
แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.3 และ ม.6
แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.3 และ ม.6 (15)
กิจกรรมขึ้นปีใหม่
กิจกรรมขึ้นปีใหม่ (15)
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม (10)
วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาส (15)
ประเมินการจัดการศึกษา
ประเมินการจัดการศึกษา (20)
กิจกรรมถวายอาลัยและแปรอักษร
กิจกรรมถวายอาลัยและแปรอักษร (25)
โครงการคลองพระอุดมรวมใจ
โครงการคลองพระอุดมรวมใจ (24)
อบรมกฎหมายสำหรับเยาวชน
อบรมกฎหมายสำหรับเยาวชน (10)
วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ (25)
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี (20)
ประชุมผู้ปกครอง 2/2559
ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 (10)
ทำกระทง
ทำกระทง (10)
อบรมการคัดแยกขยะ
อบรมการคัดแยกขยะ (9)
ร่วมแปรอักษร
ร่วมแปรอักษร (25)
น้อมเกล้าฯถวายความอาลัย
น้อมเกล้าฯถวายความอาลัย (15)
อบรมการใช้งานโปรแกรมศตวรรษที่ 21
อบรมการใช้งานโปรแกรมศตวรรษที่ 21 (15)
ศาลจังหวัดปทุมธานี
ศาลจังหวัดปทุมธานี (10)
วันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์ (25)
ฝึกอาชีพ
ฝึกอาชีพ (25)
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ  (55)
ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (10)
วันรพี
วันรพี  (10)
วันภาษาไทย
วันภาษาไทย (25)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2559
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2559 (10)
วันเกียรติยศ
วันเกียรติยศ (25)
หล่อเทียนจำนำพรรษา
หล่อเทียนจำนำพรรษา (25)
เข้าเฝ้า
เข้าเฝ้า (15)
วันทานาบาตะ
วันทานาบาตะ (20)
เดินสวนสนาม
เดินสวนสนาม (20)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (30)
พิธีไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู 2559 (35)
ฟุตซอลลีก 6 คน
ฟุตซอลลีก 6 คน  (30)
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี (13)
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4 (50)
ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/59
ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/59 (20)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 (19)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (25)
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต (10)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 (34)
พิธีรดน้ำดำหัว
พิธีรดน้ำดำหัว (38)
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (20)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 (35)
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 1/2559
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 1/2559 (39)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 (10)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 และ ม.1
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 และ ม.1 (60)
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
แนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน 
ภาคสนามประจำปี 2558
ภาคสนามประจำปี 2558 
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันครู 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน 
Powered by Phoca Gallery

พยากรณ์อากาศ

เวลา Time

Asia, Bangkok

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

603057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
184
278
1567
599384
4269
8304
603057

Your IP: 54.226.132.197
Server Time: 2017-12-16 16:34:22