ประวัติก่อตั้ง

          ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังตำบลในถิ่นทุรกันดารหรือคนกลุ่มน้อยซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา และศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 7-9 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

          ในส่วนของอำเภอลาดหลุมแก้ว คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้สนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยนายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายเบญจ  พึ่งเก็บ ศึกษาธิการอำเภอลาดหลุมแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์  ป้อมสุข  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี  นายสมบัติ  ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย  เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมกันและมีมติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบัวแก้วเกษร สาขาที่ 1  เรียกว่าสาขาวัดเจดีย์หอย  มอบหมายให้นายวีระ นามศรี  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล และในปีการศึกษา 2535  มีมติให้เปิดโรงเรียนบัวแก้วเกษร สาขาที่ 2  ขึ้นที่วัดทองสะอาด ชื่อโรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด  มอบให้นายพิชญ์  สุขเจริญ เป็นผู้ดูแล  ภายใต้การสนับสนุนของพระครูรัตนกาสุมภิรักษ์  (แฉล้ม   อาจิณโณ)  ซึ่งเป็นที่เคารพของชุมชน  จึงทำให้มีนักเรียนจากท้องถิ่นอำเภอลาดหลุมแก้ว  อำเภอบางบัวทอง  อำเภอปากเกร็ด  และอำเภออื่นๆ  มาเรียนกันมาก ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้

  1. เป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ได้รับการสนับสนุน เรื่องหนังสือ- สมุด เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากงบประมาณ และขอรับบริจาค
  2. เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เนื่องจากถนนและรถประจำทางไม่มี ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีน้อยมาก
  3. นักเรียนมีเวลาช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพควบคู่ไปด้วย

โรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด เริ่มมีการจัดการศึกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536  โดยใช้กุฏิและศาลาการเปรียญวัดทองสะอาดเป็นที่เรียนชั่วคราว ด้วยการสนับสนุนของพระครูรัตนกาสุมาภิรักษ์ (แฉล้ม  อาจิณโณ) ในระยะแรกมีนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีนายพิชญ์  สุขเจริญ  เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้สร้างอาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)  เป็นอาคารเรียนหลังแรกและปัจจุบัน จากนั้นโรงเรียนได้ขอประทานนามจากพระเจ้าวรรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยประทานชื่อใหม่จากเดิม  “โรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด” เป็น “ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา” เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2538  และทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา  ทรงเปิดป้ายโรงเรียนและทรงปลูกต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนในท้องถิ่น ครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 28 มิถุนายน  2545  พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ  การแสดงผลงาน และการพัฒนาโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2546   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร แบบ 300  ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำนักเรียนจำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2548  มีการประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เรื่องรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือโรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด (มงคลกวีราษฎร์บำรุง)  และ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  โดยใช้ชื่อ  “ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ” ประกาศ ณ วันที่  22 เมษายน  2548

ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนเริ่มเข้าสู่ระบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง (SBM)  โดยพัฒนางานทุกด้านให้มีความพร้อมในการบริหารด้วยตนเอง

ปี พ.ศ. 2552  ขับเคลื่อนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและทางราชการสูงสุด เน้นประหยัด โปร่งใส ไม่เกิดปัญหา

 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
แปลว่า    “โรงเรียนแม่ของหลานองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ประเสริฐเป็น  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ”
ประกาศจัดตั้งโรงเรียน       8 กุมภาพันธ์ 2536
วันสถาปนาโรงเรียน           4 เมษายน2538พระดำรัส ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประทานให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ความว่า

“ นักเรียนทั้งหลายไม่ควรที่จะลดละความเพียรพยายามที่จะขวนขวาย ศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ให้แตกฉาน และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อว่าจะได้เป็นผู้เพียบพูน

ด้วยวิชาความรู้ คุณธรรม และสติปัญญา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรอบหน้านาง แสดงถึงโรงเรียนเจ้าแห่งนางในรัชการที่ 9”

  

อักษรย่อ                       วนม

                                      ว        ย่อมาจาก        วรราชา

                                      น        ย่อมาจาก        ทินัดดามาตุ

                                      ม        ย่อมาจาก        มาตุ

สถานที่ตั้ง                     เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม  อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี12140

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน               พระครูรัตนกาสุมาภิรักษ์  (แฉล้ม    อาจิณโณ)

ที่ดิน                           เดิมมีที่ดิน 6 ไร่ 2งาน 70   ตารางวา

ได้รับบริจาคที่ดิน   จาก  นายลพชัย  - นางปทุมมาศ   แก่นรัตนะจำนวน 12 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา รวมที่ดิน19  ไร่  2 งาน44  ตารางวา

สีประจำโรงเรียน              สีขาบ  (สีของชาติไทย   ได้จากธงไตรรงค์รวมกัน คือ แดง ขาว น้ำเงิน จึงมีทั้งชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีศิริมงคลยิ่งนัก)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางลีลา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ปาริชาติ ( Erythrina  sp.)

ปรัชญา                        ปัญญาย   ปริสุฌุชติ   หมายถึง    คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

Kroobannok Education News