โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา :โรงเรียนแม่ของหลานองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

อัตลักษณ์    :  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 

เอกลักษณ์  :  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา      :  ปัญญาย  ปริสุฌชติ  คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

วิสัยทัศน์ : เทิดองค์ราชา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

คำขวัญโรงเรียน  : รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

Kroobannok Education News