แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา(ระยะ 4 ปี 2562 – 2565)

 วิสัยทัศน์ (VISION)

       เทิดองค์ราชา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สู่องค์กรมาตรฐานสากล
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์ หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3. พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมให้ผู้เรียนมีความเพียรความพยายามในการศึกษาหาความรู้
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีดำเนินชีวิตสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 7. พัฒนาศักยภาพครูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 8. ส่งเสริมให้ครูดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์หลัก (GOALS)

 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สู่องค์กรมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 3. ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมความเพียร พยายามในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 7. ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 8. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 9. ครูดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมรประสิทธิภาพ
 10. สถานศึกษามีเครือข่ายและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 กลยุทธ์

 1. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 2. รักษ์หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 5. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 7. พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนาศักยภาพครูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 9. พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 10. พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา :โรงเรียนแม่ของหลานองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

อัตลักษณ์    :  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 

เอกลักษณ์  :  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา      :  ปัญญาย  ปริสุฌชติ  คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

วิสัยทัศน์เทิดองค์ราชา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

คำขวัญโรงเรียน  : รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroobannok Education News