วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่  2/2563 เพื่อขอความเห็นชอบและหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ภายในโรงเรียน การรับสมัคร และการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอุดม  อินทร์เลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News