ประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เอกสาร  ดาวโหลดที่นี่

สำหรับคุณครู ร่วมกำหนดค่าเป้าหมายในแบบฟอร์มที่นี่

Kroobannok Education News