วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีคุณครูวรัญญา ศิริอุดม และ คุณครูธีรศักดิ์ มุลทา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Kroobannok Education News