วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”เพื่อให้นักเรียนรับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเพื่อทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้นักเรียนได้ทราบถึงทักษะ บุคลิกภาพ และความถนัดของตน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News