วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 งานลูกเสือในสถานศึกษาร่วมกับงานต่อต้านยาเสพติดและงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัด “กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ให้กับตัวแทนลูกเสือและเนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการนี้นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีคุณครูณัฐวีร์ จ้อยรุ่ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News