วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประกวดดาว-เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบรางวัล  ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News