วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้เป็นผู้แทน มอบแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพาสําหรับทําความสะอาดมือ ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับควาอนุเคราะห์มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในโรงเรียน

Kroobannok Education News