วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่าง ครบถ้วน ในระหว่างการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News