นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ในระหว่างประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจุดมุ่งหมายของการนิเทศติดตามในครั้งนี้คือการสร้างขวัญกำลังใจ อำนวยความสะดวก และสอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Kroobannok Education News