ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ที่ได้รับรางวัล Best of The Best ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Kroobannok Education News