วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายโยธิน สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะครูที่ปรึกษานักเรียน ครูปกครอง และครูแนะแนว ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดการติดต่อในระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการศึกษาทางไกล เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสอบถามปัญหา และให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนอย่างเท่าเทียม

Kroobannok Education News