วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการอบรมการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปาริชาต ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News