วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองลูกเสือโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ครูและผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งกองลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะทางลูกเสือที่รอบด้าน และเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News