วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News