โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 8 คน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Kroobannok Education News