วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายอธิปย์ อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศและสภาพเเวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดพ่นน้ำและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Kroobannok Education News