วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม“English Day Camp”บูรณาการร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางภาษา เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมหอประชุมโรงเรียน

Kroobannok Education News