วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมทั้งคณะครู เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีในกิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ “The Change Teaching 2020” ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน นวัตกรรมเด็กไทย หัวใจนวัตกร โลกเปลี่ยน ครูปรับ เด็กสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News